Pirkimo sąlygos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. „Tiesiog Apie grožį“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvėje.
2. „Tiesiog Apie grožį“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą „Tiesiog Apie grožį“, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu „Tiesiog Apie grožį“, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
4. „Tiesiog Apie grožį“ atleidžiamos nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
II. PRIVATUMO POLITIKA
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvės, turi užsiregistruoti „Tiesiog Apie grožį“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. „Tiesiog Apie grožį“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš „Tiesiog Apie grožį“ partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ar informavimui apie „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvės naujienas. Klientui pageidaujant gauti „Tiesiog Apie grožį“ partnerių informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „Tiesiog Apie grožį“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „Tiesiog Apie grožį“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, užsiregistruodamas „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, „Tiesiog Apie grožį“ atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. „Tiesiog Apie grožį“ patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. „Tiesiog Apie grožį“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvėje būdų.
4. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė Kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „Tiesiog Apie grožį“. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Tiesiog Apie grožį“ Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas „Tiesiog Apie grožį“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna „Tiesiog Apie grožį“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir „Tiesiog Apie grožį“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai „Tiesiog Apie grožį“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, „Tiesiog Apie grožį“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. „Tiesiog Apie grožį“ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir „Tiesiog Apie grožį“ vykdymo pradžios momentu.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „Tiesiog Apie grožį“ duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS
1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
2. „Tiesiog Apie grožį“ nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eur su PVM.
5. „Tiesiog Apie grožį“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai elektroniniu paštu „Tiesiog Apie grožį“, o „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „Tiesiog Apie grožį“ ar „Tiesiog Apie grožį“ vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. „Tiesiog Apie grožį“ per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. „Tiesiog Apie grožį“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame „Tiesiog Apie grožį“.
6.4. „Tiesiog Apie grožį“ visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu naudojantis UAB „Mistertango“ (elektroninių pinigų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2) pinigų surinkimo moduliu.
2. Jeigu klientas atsiskaito banko pavedimu, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik „Tiesiog Apie grožį“ gavus apmokėjimą už prekes.
VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) nepažeista originali prekių pakuotė;
e) neprarado prekinės išvaizdos.
4. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
5. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti „Tiesiog Apie grožį“ prekių įsigijimo dokumentus.
6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius „Tiesiog Apie grožį“ nustatytą formą, kurią Klientas gali gauti parašęs laišką: info@tiesiogapiegrozi.lt. Formoje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
7. Tais atvejais, kai „Tiesiog Apie grožį“ neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.
VII. PREKIŲ PRISTATYMAS
1. „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai „Tiesiog Apie grožį“ sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, „Tiesiog Apie grožį“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti „Tiesiog Apie grožį“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Klientas privalo nedelsiant informuoti „Tiesiog Apie grožį“ elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
VIII. KITOS NUOSTATOS
1. Visi pranešimai „Tiesiog Apie grožį“ turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tiesiogapiegrozi.lt
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir „Tiesiog Apie grožį“ vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. „Tiesiog Apie grožį“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyt i padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.